Asumista koskeva aloite lautakunnan käsittelyssä

14.03.2014

oikeus_omaan_oveen_kopio.jpgKaupunginvaltuutettu Ismo Portin teki kesäkuussa 2013 valtuustoaloitteen asuntojen järjestämisestä kehitysvammaisille. Aloite on nyt edennyt lautakuntakäsittelyyn.

Entinen perusturvalautakunta, nykyinen sosiaali- ja terveyslautakunta jätti aloitteen edellisessä kokouksessaan pöydälle. Seuraava kokous on 25.3.2014.

Sosiaali- ja terveysjohtajan päätösesitys

Valtuustoaloite oli lautakunnan esityslistalla 25.2.2014 seuraavassa muodossa:

Petula § 35/25.2.2014

Valtuutettu Ismo Portin on aloitteessaan ehdottanut, että Riihimäen kaupunki alkaa toimimaan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla kehitysvammaisten itsenäisen asumisen järjestämisessä ja alkaisi viipymättä selvittämään sopivimmat asumispalveluiden toteuttamismallit.
 
Kehitysvammaisten laitos- ja asumispalveluissa valtakunnallinen linjaus on palvelurakenteen muutos laitoshoidosta autettuun asumiseen. Riihimäellä palvelurakenne on valtakunnallisen linjauksen mukaisesti painottunut asumispalveluihin. Kaupunki järjesti vuonna 2013 asumispalveluja yhteensä 67 kehitysvammaiselle henkilölle ja laitosasumista vain yhdelle henkilölle. Kehitysvammaisille henkilöille järjestetään asiakkaan tuen tarpeen mukaisesti ympärivuorokautista autettua asumispalvelua tai osan aikaa vuorokaudesta tuettua asumista.
 
Riihimäellä on kaupungin omissa yksiköissä yhteensä 12 asumispaikkaa ja ostopalveluyksiköissä 33 asumispaikkaa. Noin puolet Riihimäellä asuvista kehitysvammaisista henkilöistä asuu Inkilänhovin palvelutalossa. Riihimäen kaupunki ostaa asumispalveluja kehitysvammaisille henkilöille myös Riihimäen ulkopuolelta. Määrällisesti eniten palveluja ostetaan kuntayhtymä Etevalta.
 
Riihimäen kaupunki on halunnut merkittävällä tavalla panostaa vammaisten henkilöiden palveluun. Kaupungin valtuusto on kokouksessaan 9.12.2013 § 140 vuoden 2014 talousarvion hyväksymisen yhteydessä päättänyt myöntää perusturvakeskukselle määrärahaa kahden lisävakanssin perustamiseen.
 
Kehitysvammaisten henkilöiden asumispalvelut ovat osa laajempaa vammaisten palvelujen kokonaisuuden ja toteuttamistapojen kehittämistä. Tähän liittyen perusturva tulee vuoden 2014 aikana laatimaan suunnitelman kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämisestä.
 
Ehdotus/stj:
Perusturvalautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä esitetyn mukaisen vastauksen."

Ismo Portinin valtuustoaloite

Seuraavassa 10.6.2013 tehty valtuustoaloite kokonaisuudessaan:

"Lakisääteisten asumispalveluiden järjestäminen kehitysvammaisille
Kehitysvammaisella on oikeus omaan oveen. 

Kehitysvammaiselle on laissa määritelty oikeus omaan asuntoon. Riihimäellä olemme kuitenkin tilanteessa, että lain kirjaimesta huolimatta kehitysvammaisen oikeus omaan asuntoon ei toteudu, koska kaupungissamme asumispalveluiden järjestämisvelvoitetta ei ole todellisesta asunnontarpeesta huolimatta lähdetty toteuttamaan. Palveluasuntoja ei käytännössä ole tarjolla tarvitsijoille. Mm.  Kehitysvammalain mukaan kunta vastaa siitä, että kunnassa on tarjolla riittävät asumispalvelut.

Riihimäellä on omaa asuntoa vailla tällä hetkellä n. 20 kehitysvammaista. Seuraavan 3 vuoden aikana tulee lisää n. 14 asunnontarvitsijaa Inkilänhovin sekä  Riihimäen muiden asumisyksiköiden kapasiteetti on täysi, joten itsenäisempää elämää haluaville kehitysvammaisille ei yksinkertaisesti ole tarjolla sopivia asumispalveluita.

 Keskeiset asumispalveluiden järjestämiseen liittyvät lait:
 *Laki kehitysvammaisten erityishuollosta (kehitysvammalaki) 519/1977
 *Vammaispalvelulaki  380/1987
 *Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000
   (*Perustuslaki)

Useimmat kehitysvammaiset haluaisivat elää mahdollisimman omatoimisesti Kehitysvammainen ei kuitenkaan itse  –eivätkä yleensä hänen läheisetkään-  pysty toteuttamaan oman kodin haavetta, koska kehitysvammaiset tarvitsevat arkensa pyörittämiseen erilaisia yksilöllisiä käytännön palvelu- ja tukitoimia päivittäisten  toimintojen sujumiseen.

Allekirjoittanut sekä muut tämän valtuustoaloitteen allekirjoittaneet edellytämme, että Riihimäen kaupunki alkaa toimimaan lainsäädännön tarkoittamalla tavalla  kehitysvammaisten itsenäisen asumisen  järjestämisessä ja alkaisi viipymättä selvittämään sopivimmat asumispalveluiden  toteutusmallit.

Lisäksi:  Koska kehitysvammaisten asunnottomuusongelma on akuutti , pyydämme mahdollisimman pikaista aloitteen käsittelyä."

15.06.2022Kansalaisopiston kurssit kehitysvammaisille
15.06.2022Kesäretki Kesäkoti Pääskylään la 30.7.
15.06.2022Kesäretki Lapakistoon la 9.7.
07.06.2022Erityislapsiperheiden perheleiri
31.05.2022RiPS Kevareille kultaa!
30.05.2022HUOM! Muutos kesäliikkaan 7.6.
18.05.2022Yhdistyksen kesäliikka
18.05.2022Kesäkuun keilaukset
03.05.2022Extra! Ohjelma
22.04.2022IMO-ilta ke 4.5.

Siirry arkistoon »